تحلیل نفت از 7 روز کذشته
 دو تا تارگت بلندمدت نشخش کردم تارگت اول با دقت هرجه تمامتر تاچ شد و صدرصد و قطعا تارگت دوم نیز تاچ خواهد شد

Archivos adjuntos: