Glenn
Glenn Nov 29 2020 at 08:07
Happy trading buddy ;-)