เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Forex trading is not gambling

May 19 at 07:43
361 การดู
12 Replies
Emily (EmilyLee)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 06, 2023   46 โพสต์
May 19 at 07:43
Forex trading is often misunderstood as gambling, but it's important to recognize the distinction between the two. Unlike gambling, forex trading is not purely based on chance or luck. It's a form of investment that involves analyzing market trends, understanding economic indicators, and implementing strategies to make informed trading decisions.

Successful forex trading requires continuous learning, staying updated with market news, and developing analytical skills. Traders need to study charts, patterns, and factors that influence currency fluctuations. Risk management is also crucial in forex trading, as traders aim to minimize potential losses and maximize profits.

While there are risks involved, many individuals have achieved financial success and stability through forex trading. It can be a viable profession or a supplementary source of income for those who have dedicated time and effort to master the necessary skills.
The market always has unpredictable fluctationes,risk management is always the number one priority
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 19, 2023   3 โพสต์
May 24 at 13:42
Forex trading is a professional market place to trade currency , its your own issue how you handle this place as business or gambling.
Claire Anderson (Claison)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 26, 2023   33 โพสต์
May 26 at 22:25
But i saw many people do it as part time like few hours a week. How is that?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   184 โพสต์
Jun 13 at 13:33
Everyone who says that forex is gambling usually traders who tried it, lost money and got frustrated. These people did not study the market, did not analyze, and so on. Lol.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 26, 2023   25 โพสต์
Jun 13 at 18:01
You hit the nail on the head! Forex trading is often mistaken for gambling, but it's quite different. Unlike gambling, forex trading requires knowledge, analysis, and strategy. It's about making informed decisions based on market trends and economic factors
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   184 โพสต์
Jun 27 at 14:37
Oh gambling also requires certain skills and strategies. Lol. But excitement in forex is possible only for people with a certain mentality.
Market Wizard (master800ve)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 22, 2017   65 โพสต์
Jul 13 at 14:07
Depends on the outlook. if you want the rush of gambling you can have it from the markets in overall.

If you are looking to make money out of it you will need to know the difference between gambling and taking a business risk.

Are you guys in for the rush or to make money?
F*** it we ball!
Claire Anderson (Claison)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 26, 2023   33 โพสต์
Jul 14 at 23:21
I prefer to spend more time but be more sure about the result of what I'm doing right now
Hope (Hopeful81)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 10, 2023   6 โพสต์
Jul 17 at 11:37
EmilyLee posted:
Forex trading is often misunderstood as gambling, but it's important to recognize the distinction between the two. Unlike gambling, forex trading is not purely based on chance or luck. It's a form of investment that involves analyzing market trends, understanding economic indicators, and implementing strategies to make informed trading decisions.

Successful forex trading requires continuous learning, staying updated with market news, and developing analytical skills. Traders need to study charts, patterns, and factors that influence currency fluctuations. Risk management is also crucial in forex trading, as traders aim to minimize potential losses and maximize profits.

While there are risks involved, many individuals have achieved financial success and stability through forex trading. It can be a viable profession or a supplementary source of income for those who have dedicated time and effort to master the necessary skills.
I see nearly no similarities between trading and gambling. In trading, you follow the news, analyze, check the history of the instrument that you are interested in, adjust your risk management strategies accordingly, and then proceed forward.

In my opinion, it is a pretty narrow-sighted point of view to accept them as similar.
Eat, sleep, trade, repeat!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 27, 2023   7 โพสต์
Jul 17 at 12:14
Forex trading isn't gambling. While gambling relies on chance and luck, forex trading involves analyzing market trends, economic factors, and making informed decisions based on real data. Traders use strategies, research, and risk management techniques to potentially profit from currency fluctuations. It's a skill-based activity that requires knowledge and analysis, rather than relying solely on luck or chance
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2023   9 โพสต์
Jul 20 at 22:07
Forex trading ain't no roll of the dice or a game of chance. It's all about analyzing the market, understanding the trends, and making calculated moves. It's a skill, a strategy game where you can totally flex your financial muscles and make those sweet profits.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 22, 2023   1 โพสต์
Jul 22 at 05:21
EmilyLee posted:
Forex trading is often misunderstood as gambling, but it's important to recognize the distinction between the two. Unlike gambling, forex trading is not purely based on chance or luck. It's a form of investment that involves analyzing market trends, understanding economic indicators, and implementing strategies to make informed trading decisions.

Successful forex trading requires continuous learning, staying updated with market news, and developing analytical skills. Traders need to study charts, patterns, and factors that influence currency fluctuations. Risk management is also crucial in forex trading, as traders aim to minimize potential losses and maximize profits.

While there are risks involved, many individuals have achieved financial success and stability through forex trading. It can be a viable profession or a supplementary source of income for those who have dedicated time and effort to master the necessary skills.
Forex trading is not gambling because it involves a systematic and strategic approach to analyzing financial markets, making informed decisions based on technical and fundamental analysis, and managing risks effectively. Unlike gambling, where outcomes are based on chance and luck, forex trading relies on skill, knowledge, and experience to navigate the complexities of the global currency market.
Maciej (Szczepanski)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 26, 2017   7 โพสต์
Jul 22 at 09:19
Forex trading is a gambling because of leverage, margin call and account limitations with odds manipulations.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ