เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Recent Systems

          JojoeFifa
Master_GoldEA JojoeFifa
+53.50% +24.45%
          SQUARE_EA
ชลิตา SQUARE_EA
+18.42% +18.42%
          SQUARE_EA
ชลิตา SQUARE_EA
+26.03% +26.03%
          SQUARE_EA
วีน SQUARE_EA
+373.87% +373.87%
          SQUARE_EA
วีน SQUARE_EA
+26.41% +26.41%
          SQUARE_EA
+406.96% +406.96%
          MohamedEgyForex_
Complex Confusion Algorithm MohamedEgyForex_
+30.97% +30.97%
          Ewanrz14
+10.19% +10.19%
          FlokyFirmworks
David Omoboye's portfolio FlokyFirmworks
+18.95% +18.95%
          Cryptaris
Cryptaris EA Cryptaris
+14.54% +12.44%

ปฏิทินเศรษฐกิจ

6m
ต่ำ
EUR -€186.12B
-€194B
21m
ต่ำ
EUR -1.1%
-1.2%
21m
ต่ำ
EUR -0.8%
-0.6%
21m
ต่ำ
CZK 0%
-0.3%
21m
ต่ำ
CZK -0.6%
-0.6%
21m
ต่ำ
HUF 50.5
50.2
21m
ต่ำ
KZT 0.7%
0.4%
1%
21m
ต่ำ
KZT 10.8%
10%
10.3%
21m
ต่ำ
PLN 44.5
45.3
21m
กลาง
CHF 0.5%
0.5%
21m
กลาง
CHF 0%
0.1%
21m
สูง
EUR 6.3%
6.7%
21m
ต่ำ
EUR 264.2K
270K
21m
กลาง
USD
36m
สูง
EUR 45.1
45.5
51m
ต่ำ
CZK 42
42.8
51m
สูง
CHF 40.6
42
1h 6m
สูง
EUR 44.9
45.3
1h 6m
ต่ำ
NGN 49.1
48
1h 11m
สูง
EUR 42.8
42.6
1h 16m
สูง
EUR 40.8
42.3
1h 21m
สูง
EUR 43.1
43.8
1h 21m
สูง
EUR 50.8
51
1h 21m
ต่ำ
ISK ISK7.5B
ISK35B
1h 21m
กลาง
EUR 0.3%
0%
1h 21m
กลาง
EUR -0.4%
0%
1h 21m
ต่ำ
NOK 47.9
48.6
1h 21m
ต่ำ
NOK 68K
68.9K
1h 21m
ต่ำ
NOK 1.8%
2%
1h 21m
ต่ำ
ZAR 45.4
46
1h 51m
ต่ำ
UGX 60.5
59.7
1h 51m
ต่ำ
UGX -$478M
-$445M
1h 51m
สูง
GBP 44.8
46.6
2h 21m
ต่ำ
EUR -0.4%
1.1%
2h 21m
ต่ำ
EUR 2.2%
2.2%
2h 21m
ต่ำ
EUR 4.2%
4.7%
2h 21m
ต่ำ
EUR 21.9%
15%
2h 21m
ต่ำ
SCR -$72.3M
-$67M
2h 21m
กลาง
EUR
3h 21m
ต่ำ
MKD 4.5%
5%
3h 21m
ต่ำ
MKD -$128.85M
$200M
3h 21m
ต่ำ
EUR 4.3%
4.7%
3h 21m
ต่ำ
EUR 0.5%
-1.8%
3h 21m
ต่ำ
EUR 6.1%
0.4%
3h 21m
ต่ำ
EUR 11.1%
1.9%
3h 21m
ต่ำ
MXN $209.6B
$208B
3h 21m
ต่ำ
EUR 18.1%
12%
3h 21m
ต่ำ
EUR -0.7%
-4.7%
3h 21m
ต่ำ
EUR €15.8B
€17.6B
3h 21m
ต่ำ
EGP $557M
-$3100M
3h 51m
ต่ำ
CLP 0%
0.4%
3h 51m
ต่ำ
INR 20.4%
3h 51m
ต่ำ
INR 13.5%
3h 51m
ต่ำ
INR $595.4B
3h 51m
ต่ำ
PEN -0.32%
0.12%
3h 51m
ต่ำ
PEN 4.3%
3.9%
3h 51m
กลาง
EUR
3h 51m
กลาง
EUR
4h 21m
ต่ำ
EUR -€448.6M
-€455M
4h 21m
กลาง
BRL 0.1%
0.3%
4h 21m
ต่ำ
BRL 0.6%
1.3%
4h 21m
กลาง
MXN 54
53.6
4h 51m
ต่ำ
ZAR 45.445K
48.5K
5h 21m
ต่ำ
BRL 48.6
48.1
5h 51m
สูง
CAD 17.5K
15K
5h 51m
สูง
CAD 5.7%
5.8%
5h 51m
กลาง
CAD -3.3K
5K
5h 51m
ต่ำ
CAD 5%
5%
5h 51m
กลาง
CAD 20.8K
15K
5h 51m
กลาง
CAD 65.6%
65.7%
6h 51m
สูง
CAD 48.6
47
7h 6m
สูง
USD 50
49.4
7h 21m
ต่ำ
COP 48.1
48.3
7h 21m
ต่ำ
MAD 8.7%
7h 21m
ต่ำ
USD 45.1
45
7h 21m
ต่ำ
USD 45.5
45.3
7h 21m
กลาง
USD 46.8
46.6
7h 21m
ต่ำ
USD 0.4%
0.4%
7h 21m
สูง
USD 46.7
47.6
7h 21m
ต่ำ
MXN 52.1
52.5
7h 21m
กลาง
USD
8h 21m
สูง
USD
9h 21m
ต่ำ
EUR 26.6%
20%
9h 21m
ต่ำ
EUR 20%
16%
10h 21m
กลาง
BRL $8.959B
$9B
10h 21m
ต่ำ
USD 622
10h 21m
ต่ำ
USD 500
14h 21m
ต่ำ
ARS ARS4466.1B
ARS4500B
1d
ต่ำ
SGD 50.2
50.3
2d
ต่ำ
NZD -1%
1%
2d
ต่ำ
NZD -0.6%
-1.5%
2d
ต่ำ
NZD 0.4%
-1.9%
2d
ต่ำ
AUD -0.1%
0.1%
2d
ไม่มี
LAK
National Day
2d
สูง
AUD 0.9%
-0.2%
2d
กลาง
AUD -0.1%
2d
กลาง
AUD 2%
2d
ต่ำ
AUD -1.9%
-0.5%
2d
กลาง
AUD -13.1%
-0.5%
2d
ต่ำ
AUD -3%
-0.3%
2d
ต่ำ
EUR -12.5%
-10.8%
2d
ต่ำ
EUR -2.9%
1%
2d
ต่ำ
GEL 0.8%
1.2%
2d
ต่ำ
GEL -9.8%
4.5%
2d
ต่ำ
GEL 9.3%
9.5%
2d
ต่ำ
GEL 0.6%
0.4%
2d
สูง
EUR €16.5B
2d
กลาง
EUR -2.4%
2d
ต่ำ
EUR -1.7%
2d
ต่ำ
RON 5.4%
5.5%
2d
ต่ำ
TRY 1749.11
1807
2d
กลาง
TRY 3.43%
3.9%
2d
ต่ำ
TRY 39.39%
39%
2d
ต่ำ
TRY 1.94%
1.7%
2d
กลาง
TRY 61.36%
63%
2d
ต่ำ
CHF 0.1%
0.2%
2d
กลาง
CHF 1.7%
1.9%
2d
สูง
CHF 106.4
106.6
3d
ต่ำ
PKR 32.8
33.2
3d
ต่ำ
BRL 0.3%
0.3%
3d
ต่ำ
EUR -2%
-1.3%
3d
ต่ำ
CZK -3.1%
0.2%
3d
สูง
EUR 36.9K
-5K
3d
ต่ำ
EUR 13.6%
14.3%
3d
ต่ำ
TRY 55.4%
47%
3d
กลาง
AUD 26%
3d
กลาง
CHF 87%
3d
กลาง
JPY 40%
3d
กลาง
EUR 13%
3d
กลาง
GBP 13%
3d
กลาง
CAD 48%
3d
กลาง
NZD 34%
3d
ต่ำ
SEK
3d
ต่ำ
PKR 24.6%
24%
3d
ต่ำ
PKR 26.9%
27.4%
3d
ต่ำ
PKR 1.1%
1%
3d
ต่ำ
BHD 2.3%
3d
ต่ำ
BHD 0.9%
3d
ต่ำ
EUR
3d
ต่ำ
ILS -26.3%
3d
ต่ำ
MKD -1.8%
0.4%
3d
ต่ำ
EUR -3%
-1.8%
3d
ต่ำ
EUR -5.6%
0.7%
3d
ต่ำ
EUR 0.5%
0.3%
3d
ต่ำ
EUR -2.7%
-1.9%
3d
ต่ำ
MKD 1.1%
1.5%
3d
ต่ำ
TRY $29.4B
$29.6B
3d
ต่ำ
TRY $22.9B
$22.9B
3d
กลาง
TRY -$6.52B
-$6.7B
3d
ต่ำ
BRL $3.8B
$4B
3d
ต่ำ
BRL -$1.375B
-$1.1B
3d
ต่ำ
BRL
3d
ต่ำ
MXN 32%
33%
3d
ต่ำ
MXN 3.1%
0.8%
3d
ต่ำ
MDL 3.8%
3.6%
3d
ต่ำ
EUR 4.9%
3d
ต่ำ
NGN 18.75%
21%
3d
ต่ำ
EUR 3.776%
3d
ต่ำ
EUR 3.785%
3d
ต่ำ
EUR 3.659%
3d
ต่ำ
NGN NGN1741B
NGN1300B
3d
ต่ำ
NGN
800
3d
ต่ำ
NGN
-500
3d
ต่ำ
USD 0.8%
0.3%
3d
กลาง
USD 2.8%
-2.3%
3d
ต่ำ
COP -13.6%
-9%
3d
ต่ำ
DKK DKK607.6B
DKK608.2B
3d
ต่ำ
USD 5.28%
3d
ต่ำ
USD 5.24%
3d
ต่ำ
KRW $412.87B
$416B
3d