เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

how to trade huge size

Jun 04 at 12:33
247 การดู
9 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 04, 2023   1 โพสต์
Jun 04 at 12:33 (แก้ไขแล้ว Jun 04 at 12:36)
Ok so with pepperstone the maximum position size with currencies is 10m and its much less with stock indices and commodity cfds how would I be able to trade 100m or more? Hypothetically if I scaled my account a lot.
Forex Trading (ForexTradingStor)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 08, 2023   8 โพสต์
Jun 09 at 13:01
Hi flaplikebird! Scaling up your trading account and aiming to trade 100m or more is an ambitious goal, so let's talk about it.

When it comes to trading large positions, it's important to consider a few factors:

Broker Limitations: Most brokers have limitations on the maximum position size for different instruments, as you mentioned with Pepperstone. These limitations are usually in place to manage risk and maintain liquidity. To trade larger positions, you may need to explore alternative options, such as working with institutional brokers or prime brokers who cater to high-volume traders. These brokers often have higher limits and more flexibility.

Account Structure: Scaling up your trading account significantly requires careful planning. You might consider structuring your trading as a managed account or a fund, where you pool funds from multiple investors. This way, you can access larger trading volumes while meeting regulatory requirements.

Regulatory Considerations: As you increase your position sizes, it's crucial to ensure compliance with regulatory requirements. Depending on your jurisdiction, there may be specific rules and reporting obligations for managing large trading volumes. Consulting with legal and compliance professionals can help you navigate these considerations.

Liquidity and Market Impact: Trading large positions can have an impact on liquidity, especially in less liquid markets or during times of heightened volatility. Be aware that executing large trades may cause price slippage or difficulty in finding counterparties to fill your orders. Assess the liquidity of the markets you intend to trade and consider implementing trading strategies that minimize market impact.

Risk Management: As you scale up your account, proper risk management becomes even more critical. Larger positions entail greater potential for profit, but also for losses. Adjust your risk management strategies accordingly, such as setting appropriate stop-loss levels, diversifying your portfolio, and regularly monitoring and adjusting your risk exposure.

Remember, trading large positions requires careful planning, consideration of regulations, and proper risk management. It's essential to consult with professionals who specialize in high-volume trading and understand the unique challenges and opportunities that come with it.

As always, trade responsibly, stay informed, and best of luck as you aim to achieve your trading goals!
Market Wizard (master800ve)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 22, 2017   65 โพสต์
Jul 13 at 14:17
flaplikebird posted:
Ok so with pepperstone the maximum position size with currencies is 10m and its much less with stock indices and commodity cfds how would I be able to trade 100m or more? Hypothetically if I scaled my account a lot.
On CFDs there are natural limitations to orders due the liquidity provided by the broker, if you are trading more than a million dollars I would suggest going into futures, you still get some leverage and a little more control over position sizes.
F*** it we ball!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2022   65 โพสต์
Jul 18 at 18:34
I have never seen such numbers in my life, but are you going to trade on them??
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 16, 2023   21 โพสต์
Jul 19 at 00:10
Michel_Dubois posted:
I have never seen such numbers in my life, but are you going to trade on them??
Yeah I agree.
Indeed, those numbers are quite extraordinary! However, the decision to trade on them depends on various factors such as market analysis, risk tolerance, and individual trading strategies.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 29, 2022   25 โพสต์
Jul 21 at 11:50
More money = more volume.
Try to contact broker and ask if there is a possibility to trade larger volume.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   179 โพสต์
Aug 01 at 10:41
Oh it is too risky for me. Yes, and so much profit in my account yet.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 04, 2022   18 โพสต์
Aug 01 at 15:28
flaplikebird posted:
Ok so with pepperstone the maximum position size with currencies is 10m and its much less with stock indices and commodity cfds how would I be able to trade 100m or more? Hypothetically if I scaled my account a lot.
I suppose you mean 100 lots (100 000 * 100 units). So yes, this is not so much if you have at least 100k of balance on your account. The only way is to trade several positions with maximum volume.
A falling leaf does not try to influence the wind, it enjoys flying.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 07, 2023   25 โพสต์
Aug 15 at 14:31
Ima wondering after ya posts whats the largest lot size ya trading?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 20, 2023   9 โพสต์
Aug 16 at 10:33
Why would you want to trade such a large amount. The risk is enormous. Do you really have the funds to cover any losses
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ