เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

mt4 issues

May 21 at 15:19
206 การดู
5 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 21, 2023   22 โพสต์
May 21 at 15:19
How can order execution or slippage issues be minimized in MT4?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 26, 2023   25 โพสต์
Jun 08 at 17:52
During highly volatile periods, such as major news releases or economic events, slippage is more likely to occur. Stay informed about such events and consider adjusting your trading strategy or avoiding trading during those times to minimize the impact of slippage.
Forex Trading (ForexTradingStor)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 08, 2023   8 โพสต์
Jun 09 at 12:33
Hey there, fellow trader! When it comes to minimizing order execution or slippage issues in MT4, here are some tips from my experience:
Choose a trustworthy broker: Do your research and go with a broker that has a good reputation for order execution. Look for reviews and ask fellow traders for their recommendations.
Optimize your internet connection: Make sure you have a stable and fast internet connection. Trust me, you don't want to deal with order delays caused by a dodgy connection.
Consider using a VPS: Hosting your MT4 on a Virtual Private Server can be a game-changer. It provides a more stable and reliable connection, reducing the chances of execution issues.
Keep an eye on market volatility: Volatile markets can be a breeding ground for slippage. Stay informed about upcoming news events and high-impact announcements that can shake things up. Adjust your strategy accordingly or take a break during those times.
Embrace limit orders: Instead of relying solely on market orders, give limit orders a shot. They allow you to set specific price levels for execution, reducing the chances of slippage. It gives you more control over your entry and exit points.
Mind your order volume: Placing massive orders can lead to execution challenges, especially in illiquid markets. Be mindful of the market conditions and consider breaking down larger orders into smaller ones for smoother execution.
Test different brokers: If you're consistently facing execution issues, it might be worth exploring other brokers. Different brokers have access to different liquidity providers, so find the one that suits your trading style and preferences.
Stay vigilant and adapt: Regularly monitor your execution performance and keep an eye out for any recurring issues. If problems persist, reach out to your broker's support team and discuss the matter with them. They might have suggestions or insights to help improve your trading experience.
Remember, even with these tips, there's no guarantee of perfect execution. Slippage is a part of trading, especially during volatile periods. But with the right approach, you can certainly minimize the impact and trade more confidently. Happy trading and may the pips be in your favor!


เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 21, 2023   22 โพสต์
Jun 13 at 21:32
If I do the same you are saying that this wont happen again?? right?
@nickbrown2060
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 21, 2023   22 โพสต์
Jun 13 at 21:36
@ForexTradingStor
I appreciate you writing this useful advice. I agree with you entirely well said. The key is selecting a reliable broker and improving the internet connection am I right?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 21, 2023   22 โพสต์
Jun 13 at 21:37
@PaulinaWagner
thanks, Paulina yeah I know it may happen and I was asking for help to minimize it.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ