เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Is a demo account really neccassary?

Aug 05, 2012 at 07:44
4,734 การดู
159 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
Jun 21, 2022 at 08:21
but micro account can make beginners level emotional and greedy.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 28, 2021   617 โพสต์
Jun 21, 2022 at 15:13
Davidfx89 posted:
right now using demo and using price action trading strategy in there to see the performance how it works.
Hi bro, it’s more than one year & what’s going on there? I’m really interested to know your current trading status!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 03, 2022   26 โพสต์
Jun 23, 2022 at 07:18
While you may make a strong point, a demo account is also best for beginners to test out new strategies and give the trader an overall idea of how things work in the live market, which may increase confidence and make them less insecure about making on the spot decisions. It’s a great way to practice trade and understand techniques and methods.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 02, 2022   20 โพสต์
Jul 08, 2022 at 07:41
I agree with your opinion, but I think that a demo account will help newbies learn better about the world of trading. When a newbie is trading with real money with a small account, the loss will still make them feel something, as they lost their money, however small. They will not feel that way in a demo account. They will learn about the market, and they will be able to judge and tweak their strategies. A demo account has certain drawbacks, but I don’t think that newbies should eliminate a demo account from their learning path.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 07, 2022   40 โพสต์
Jul 13, 2022 at 06:35
Yes, a demo account is essential, especially if you are a beginner. Demo accounts will assist you in developing your own strategies that will ultimately benefit you in your real account.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 02, 2022   24 โพสต์
Jul 18, 2022 at 06:28
No. It is not mandatory to trade with a demo account, but why don't you want to trade with demo accounts? Nobody starts making hundreds of dollars on their first day of trading. Demo accounts are there to help you build trading skills and get familiar with the trading system until you are ready to take actual risk.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 13, 2022   32 โพสต์
Jul 20, 2022 at 08:10
When I first started trading, I used a demo account to associate myself with the method, which has helped me understand where I am heading as a trader.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 22, 2022   22 โพสต์
Jul 21, 2022 at 10:32
Demo trading is a must for every beginner in my opinion. Starting with a real account in the first place will be confusing and overwhelming for them. Also, it helps us to check the trading conditions offered by a broker. And even experienced traders use demo accounts for forward testing their strategies. I still use my demo account along with a live account as it helps me learn and test my trades without risking real money in the first place.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 12, 2021   132 โพสต์
Aug 09, 2022 at 05:27
using a trading strategy in a demo account is really a good approach , this approach is very supportive to avoid unfortunate risk and losses.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 13, 2022   34 โพสต์
Aug 09, 2022 at 06:48
There is no rule that you have to do demo trading before trading live. But it is recommended because how will you trade if you have no skills and don’t understand the trading platform? Demo trading helps with these two, and it is a good enough reason to get started with it before taking a risk.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 02, 2022   22 โพสต์
Aug 11, 2022 at 10:36
No one is forcing you to demo trade if you don’t want to. But it would be a risk to trade without practising on a demo account as you may not know how to proceed further with live trading. So, demo trade for a while and when you think you are ready for live trading, go ahead with it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 02, 2022   32 โพสต์
Aug 22, 2022 at 08:03
If traders want to make a successful trading career then I would say a demo account is mandatory. Demo accounts help new traders in learning the complexities of the market and familiarise them with the trading platform.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 09, 2020   26 โพสต์
Aug 27, 2022 at 20:19
It's hard for me to imagine how much money a trader will lose if he doesn't use a demo account.
People should understand that this is a great opportunity to learn the trading platform.
No matter who says what, but a trading platform is a heavy and multifunction platform. That's why a trader should be able to study all the tools and understand how timeframes work and how to look for patterns.
It can seem like an exciting adventure.
But it is not necessary to trade on the demo account for too long.
You need to train your emotions.
That's what real money is for!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 17, 2022   80 โพสต์
Sep 02, 2022 at 10:02
To begin with, I believe that demo accounts are necessary for experimentation, as they enable us to prevent unfortunate losses and risks when dealing with real money. Also, we get to learn our hands on trading and various tools involved.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 02, 2022   24 โพสต์
Sep 06, 2022 at 06:26
They are, of course. They allow you to practise trading without risking real money by using virtual money. Demo trading can be very useful for evaluating the performance of a trade strategy and for trader education. If you jump into the live market without practising then you’ll end up losing all your funds.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 17, 2022   45 โพสต์
Sep 08, 2022 at 12:17
If you are new to trading then definitely it is important for you to first trade on the demo account and then shift to a real trading account. It is for the benefit of you only, to understand the trading deeply before trading real funds.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 13, 2022   1 โพสต์
Sep 13, 2022 at 23:08
*ᴅᴏɴ'ᴛ sᴛᴏᴘ sᴇᴀʀᴄʜɪɴɢ ғᴏʀ sᴜᴄᴄᴇss sᴀʏ ɴᴏ ᴛᴏ ᴘᴏᴠᴇʀᴛʏ, ʙʀᴇᴀᴋ ᴛʜᴇ ʏᴏᴋᴇ. ᴍᴀɴʏ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴇsᴛɪғʏ ᴀɴᴅ ʟɪᴠᴇs ʜᴀs ʙᴇᴇɴ ᴄʜᴀɴɢᴇᴅ ғᴏʀ ɢᴏᴏᴅ*

*ᴛᴏᴍᴏʀʀᴏᴡ ᴍᴀʏ ʙᴇ ᴛᴏᴏ ʟᴀᴛᴇ ᴊᴏɪɴ ᴜs ᴛᴏᴅᴀʏ ᴀɴᴅ ᴍᴀᴋᴇ ᴇᴠᴇʀʏ ᴏғ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀʏ ᴀ ʟᴜᴄᴋʏ ᴅᴀʏ*

*ɪғ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ʀᴇᴀᴅʏ ᴛᴏ ɪɴᴠᴇsᴛ ᴍᴇssᴀɢᴇ ᴍᴇ ɴᴏᴡ ʟᴇᴛ ɢᴇᴛ sᴛᴀʀᴛᴇᴅ*
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 02, 2022   75 โพสต์
Sep 17, 2022 at 07:37
RSI and moving average seem to be good indicators. These are the mostly used indicators around the world. They will help you view the market technically. There are also other indicators as well which you can use also to analyze the market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 21, 2022   6 โพสต์
Sep 28, 2022 at 11:24
There is no compulsion. But why do you want to enter into a market which you don’t know the ins and outs of ? A successful trader has a profitable strategy in hand. As a newbie, if you fail to have it, the market is going to give you a hard time. Demo trading is helpful to come up with a profitable strategy, saving your time and money. So, never skip it!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 01, 2022   53 โพสต์
Oct 02, 2022 at 14:52
i am still doing demo trade , where i use all my trading strategies and high leverage to see the performance how it works.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ