เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

USDCHF ตัวบ่งชี้

Indicators
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141703.30317 548983.70683 1980422.25378
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15842.89978 104464.36368 433844.33694 -2069791.39067
Aroon Oscillator (AROONOSC) 64.28571 -57.14286 -57.14286 -71.42857 -85.71429 78.57143 64.28571 -57.14286 78.57143
Average Directional Index (ADI) 15.89014 52.41035 33.66985 56.97266 14.89964 70.21308 20.26133 21.50173 18.3477
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 11.12177 48.28649 27.70794 14.54378 15.20953 41.71001 36.25089 32.97139 48.43514
Average Price (AVGPRICE) 0.98855 0.98789 0.98783 0.98799 0.98882 0.99152 0.98777 0.97278 0.96174
Average True Range (ATR) 0.00047 0.00104 0.00116 0.00134 0.00182 0.00499 0.01067 0.01977 0.03282
Balance of Power (BOP) -0.28571 0.688 -0.56805 -0.54976 -0.31944 0.26786 0.62613 0.79817 0.59482
Chande Momentum Oscillator (CMO) 10.52632 4.07911 -44.71744 -36.66352 -39.92198 52.65069 12.65717 6.99381 25.83551
Commodity Channel Index (CCI) 129.74473 -44.52122 -118.37349 -159.79391 -182.50125 95.55005 177.06962 102.38396 91.77795
Directional Movement Index (DX) 10.80332 11.84443 78.28746 57.52319 65.70641 51.66667 7.60026 2.02807 62.9835
Double Exponential Moving Average (DEMA) 0.98809 0.98785 0.98796 0.9885 0.99101 0.99322 0.97633 0.96844 0.96042
Exponential Moving Average (EMA) 0.98783 0.98829 0.98978 0.99066 0.99244 0.98498 0.96837 0.96419 0.93429
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 30.85357 34.41447 -22.78616 -10.3884 235.21823 187.87604 -1.62573 293.53476 150.30255
HT_TRENDLINE 0.98798 0.98888 0.99084 0.99184 0.9909 0.9779 0.97005 0.96461 0.92269
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 0.98862 0.98752 0.98834 0.98858 0.98942 0.99105 0.98155 0.96447 0.95255
LINEARREG 0.98815 0.98807 0.98764 0.9885 0.98956 0.99344 0.9769 0.96795 0.96512
LINEARREG_ANGLE 0.00286 -0.00194 -0.01882 -0.01907 -0.02538 0.07452 0.0752 0.0332 0.27178
LINEARREG_INTERCEPT 0.9875 0.98851 0.99191 0.99282 0.99532 0.97653 0.95984 0.96042 0.90345
LINEARREG_SLOPE 0.000050 -0.000030 -0.00033 -0.00033 -0.00044 0.0013 0.00131 0.00058 0.00474
MEDPRICE 0.98851 0.98784 0.98767 0.98789 0.9885 0.99181 0.98776 0.97347 0.95886
MIDPOINT 0.98785 0.98821 0.98942 0.98991 0.99253 0.98567 0.97355 0.96132 0.94134
MIDPRICE 0.98776 0.98818 0.98935 0.98988 0.99181 0.98606 0.97229 0.96282 0.95412
MINUS_DI 24.31459 19.9506 35.72304 31.63224 37.71545 8.79406 20.95352 24.47418 4.85877
MINUS_DM 0.00161 0.00219 0.00569 0.00551 0.00956 0.00545 0.0316 0.05829 0.02148
Momentum (MOM) 0.00147 0.00010 -0.00402 -0.005 -0.00462 0.01215 0.03951 0.00479 0.06254
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 84.41134 62.93409 50.62526 54.1216
Moving Average (MA) 0.98783 0.98829 0.98978 0.99066 0.99244 0.98498 0.96837 0.96419 0.93429
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000030 -0.00086 -0.00107 -0.00143 0.0017 0.00737 0.00659 0.00922 0.00454
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 225704.0 810606.0 2306970.0
PLUS_DI 30.20446 15.72502 4.35049 8.52977 7.80536 27.59515 24.40054 25.48743 21.39315
PLUS_DM 0.00197 0.00228 0.00071 0.00162 0.00135 0.01932 0.03498 0.06954 0.09784
ROCR100 100.04453 100.0334 99.63275 99.60763 99.3828 101.48409 100.9205 101.19943 105.67392
Rate of Change (ROC) 0.04453 0.0334 -0.36725 -0.39237 -0.6172 1.48409 0.9205 1.19943 5.67392
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00045 0.00033 -0.00367 -0.00392 -0.00617 0.01484 0.0092 0.01199 0.05674
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00045 1.00033 0.99633 0.99608 0.99383 1.01484 1.0092 1.01199 1.05674
Relative Strength Index (RSI) 55.26316 52.03956 27.64128 31.66824 30.03901 76.32534 56.32858 53.4969 62.91775
SUM 13.82959 13.83603 13.85687 13.86926 13.89416 13.78979 13.55717 13.49859 13.08003
Standard Deviation (SD) 0.00048 0.00053 0.00148 0.00168 0.00197 0.00561 0.00996 0.01096 0.0233
Stochastic (STOCH) 92.71866 53.43448 39.7743 15.72397 25.64105 67.70049 80.90435 61.44705 50.00843
Stochastic Fast (STOCHF) 89.28571 83.33333 21.86495 13.49206 27.59796 57.73109 90.48858 85.35897 66.81635
Stochastic RSI (StochRSI) 92.40847 100.0 59.42876 45.60622 0.0 5.77782 100.0 88.66234 100.0
Stop and Reverse (SAR) 0.98818 0.98683 0.98894 0.98952 0.99187 0.99432 0.97558 0.94797 0.98856
TRIX -0.00146 -0.00914 -0.00707 0.0204 0.03967 0.03622 0.08011 0.24729 -0.36083
Time Series Forecast (TSF) 0.9882 0.98803 0.98731 0.98817 0.98912 0.99474 0.97821 0.96853 0.96986
Triangular Moving Average (TRIMA) 0.98767 0.98837 0.98982 0.99103 0.99243 0.98483 0.96492 0.96155 0.93116
Triple Exponential Moving Average (T3) 0.98777 0.98838 0.99034 0.99199 0.99316 0.98208 0.96939 0.96921 0.91785
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 0.9883 0.98792 0.98779 0.98817 0.99018 0.99309 0.98083 0.97088 0.96444
True Range (TRANGE) 0.00028 0.00125 0.00169 0.00211 0.00288 0.00224 0.01768 0.02299 0.04366
Typical Price (TYPPRICE) 0.98852 0.98802 0.98762 0.98776 0.98856 0.99172 0.98961 0.97607 0.96511
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 68.13929 83.0142 44.65977 37.33976 48.68263 29.63107 78.75392 80.72543 72.49267
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000030 0.00010 0.00012 0.00054
Weighted Close Price (WCLPRICE) 0.98852 0.98811 0.98759 0.9877 0.98859 0.99167 0.99053 0.97737 0.96823
Weighted Moving Average (WMA) 0.98794 0.98821 0.98906 0.98994 0.99148 0.9878 0.97121 0.96544 0.94457
Williams Percent Range (WILLR) -8.06452 -42.37918 -86.50794 -88.85246 -82.94737 -23.96379 -6.76537 -14.22196 -27.54995

USDCHF การวิเคราะห์

USDCHF สกุลเงิน - USDCHF แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

USDCHF ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical USDCHF data selectable by date range and timeframe.

USDCHF ความผันผวน - USDCHF การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

USDCHF ความสัมพันธ์ - USDCHF การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

USDCHF รูปแบบ - USDCHF รูปแบบราคาตามเวลาจริง