เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

GBPJPY ตัวบ่งชี้

Indicators
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161603.40981 -1681510.0 -554508.71448
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24642.00077 -421511.92535 -996841.80734 434134.87184
Aroon Oscillator (AROONOSC) 64.28571 -92.85714 -28.57143 85.71429 92.85714 -50.0 -64.28571 -92.85714 78.57143
Average Directional Index (ADI) 31.06604 29.31187 43.4851 36.53125 43.79971 63.60948 31.41242 11.08759 58.35013
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 39.07837 25.0046 48.38956 12.6767 26.40013 40.77147 17.31907 25.35341 21.18107
Average Price (AVGPRICE) 155.59325 155.73 155.64875 155.77 155.84925 155.603 153.88575 159.61475 161.75275
Average True Range (ATR) 0.12007 0.22357 0.25371 0.35336 0.55936 2.24743 2.607 4.20536 6.85279
Balance of Power (BOP) 0.0 0.42038 -0.92545 -0.97125 -0.76651 0.14375 -0.04731 -0.85859 -0.15209
Chande Momentum Oscillator (CMO) 11.60221 -18.36228 -8.80682 -3.20879 36.09626 -21.60394 -59.18441 -42.60045 19.95696
Commodity Channel Index (CCI) -11.12356 -51.1067 -85.3604 0.52754 73.65778 -8.94744 -249.47573 -217.96662 71.62106
Directional Movement Index (DX) 33.24468 26.4829 10.18167 25.79623 55.20755 32.52567 69.95568 36.37887 43.57892
Double Exponential Moving Average (DEMA) 155.65532 155.69375 155.89312 155.94723 155.82271 153.7116 159.11437 160.98142 163.97841
Exponential Moving Average (EMA) 155.6035 155.89479 155.80314 155.66114 155.18336 155.8575 163.05243 162.63571 157.10536
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 92.45873 269.28474 173.36271 189.95166 242.61455 7.16643 242.88948 255.98915 197.33845
HT_TRENDLINE 155.60752 155.89253 155.69312 155.21189 155.04178 158.45359 162.90758 162.82217 151.30183
HT_TRENDMODE 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 155.61786 155.71286 155.82897 156.07671 156.07848 155.5566 155.29347 162.48013 162.266
LINEARREG 155.69157 155.58634 155.91603 155.869 155.97486 153.38671 157.99074 160.37234 164.18097
LINEARREG_ANGLE 0.77628 -2.7168 0.99496 1.83158 6.94268 -20.81284 -37.90864 -19.19868 47.42792
LINEARREG_INTERCEPT 155.51543 156.20323 155.69026 155.45329 154.39186 158.32829 168.11411 164.89909 150.02974
LINEARREG_SLOPE 0.01355 -0.04745 0.01737 0.03198 0.12177 -0.38012 -0.77872 -0.34821 1.08856
MEDPRICE 155.5765 155.691 155.6475 155.766 155.892 155.604 152.919 159.933 161.69
MIDPOINT 155.6525 155.847 155.8485 155.771 155.276 154.8095 160.7505 160.6665 157.6145
MIDPRICE 155.6445 155.886 155.91 155.77 155.2015 154.5455 158.1955 161.6365 158.591
MINUS_DI 14.86425 30.21413 24.41963 14.06397 7.25645 36.58146 50.77324 28.01529 9.23009
MINUS_DM 0.197 0.909 0.852 0.665 0.565 11.528 18.343 16.126 5.963
Momentum (MOM) 0.065 -0.389 -0.379 -0.06 0.818 -2.47 -12.201 -8.929 5.438
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 25.08067 32.0286 48.4039 48.01968
Moving Average (MA) 155.6035 155.89479 155.80314 155.66114 155.18336 155.8575 163.05243 162.63571 157.10536
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.031 0.00655 0.16832 0.27936 0.73012 -2.38727 -0.92129 0.61356 6.81079
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 399574.0 1681510.0 5754625.0
PLUS_DI 29.66928 17.5617 29.95598 23.84238 25.14389 18.62514 8.97556 13.06922 23.48849
PLUS_DM 0.501 0.547 0.997 1.191 1.986 5.805 2.422 6.166 22.616
ROCR100 100.06752 99.81042 99.88051 99.95307 100.69953 97.15491 94.01787 94.27663 105.06888
Rate of Change (ROC) 0.06752 -0.18958 -0.11949 -0.04693 0.69953 -2.84509 -5.98213 -5.72337 5.06888
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00068 -0.0019 -0.00119 -0.00047 0.007 -0.02845 -0.05982 -0.05723 0.05069
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00068 0.9981 0.99881 0.99953 1.007 0.97155 0.94018 0.94277 1.05069
Relative Strength Index (RSI) 55.8011 40.81886 45.59659 48.3956 68.04813 39.19803 20.4078 28.69977 59.97848
SUM 2178.449 2182.527 2181.244 2179.256 2172.567 2182.005 2282.734 2276.9 2199.475
Standard Deviation (SD) 0.0938 0.23765 0.21591 0.21167 0.55773 2.86323 3.66895 2.38636 5.01387
Stochastic (STOCH) 49.48939 50.04994 30.28703 45.752 52.8774 65.4736 19.33992 41.6029 63.07532
Stochastic Fast (STOCHF) 25.8567 96.8059 1.85996 1.85996 17.17452 55.97842 38.05635 0.0 44.78714
Stochastic RSI (StochRSI) 33.26555 100.0 0.0 0.0 0.0 99.35377 0.0 0.0 13.19522
Stop and Reverse (SAR) 155.836 155.441 156.079 156.331 156.367 154.083 160.447 167.755 166.325
TRIX -0.01165 0.00783 0.02928 -0.00044 -0.04388 -0.06788 -0.02843 0.24992 0.21407
Time Series Forecast (TSF) 155.70512 155.53889 155.9334 155.90098 156.09663 153.00659 157.21202 160.02413 165.26953
Triangular Moving Average (TRIMA) 155.62057 155.89207 155.82761 155.66829 155.22761 154.8713 163.79752 162.65721 156.88973
Triple Exponential Moving Average (T3) 155.55852 155.98428 155.84226 155.4395 154.91293 156.72685 163.7661 163.80472 155.05199
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 155.65339 155.66046 155.84888 155.86333 155.8083 154.49117 157.57976 160.47367 163.77845
True Range (TRANGE) 0.099 0.314 0.389 0.628 0.878 0.64 8.56 9.002 4.504
Typical Price (TYPPRICE) 155.58767 155.739 155.58833 155.66733 155.75133 155.61867 153.496 158.43267 161.61767
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 63.61137 91.1783 9.22418 11.14354 15.80554 64.98984 58.14919 4.86434 43.48204
Variance 0.0088 0.05648 0.04662 0.04481 0.31106 8.19811 13.46123 5.69472 25.13887
Weighted Close Price (WCLPRICE) 155.59325 155.763 155.55875 155.618 155.681 155.626 153.7845 157.6825 161.5815
Weighted Moving Average (WMA) 155.63286 155.79197 155.84077 155.73043 155.44719 155.0339 161.3652 161.88126 159.4639
Williams Percent Range (WILLR) -58.47666 -55.73034 -98.14004 -75.12563 -38.48134 -40.66232 -68.5502 -100.0 -35.77773

GBPJPY การวิเคราะห์

GBPJPY สกุลเงิน - GBPJPY แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

GBPJPY ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical GBPJPY data selectable by date range and timeframe.

GBPJPY ความผันผวน - GBPJPY การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

GBPJPY ความสัมพันธ์ - GBPJPY การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

GBPJPY รูปแบบ - GBPJPY รูปแบบราคาตามเวลาจริง