เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

USDJPY ตัวบ่งชี้

Indicators
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -119152.1978 -182294.07073 3621013.28654
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 1264.8992 4787.59247 0.0 11428.84874 558136.9808 2195947.94164
Aroon Oscillator (AROONOSC) 42.85714 57.14286 28.57143 71.42857 85.71429 -7.14286 100.0 35.71429 78.57143
Average Directional Index (ADI) 30.66356 13.51999 40.536 12.21748 32.26926 31.83508 62.34761 64.39462 61.34634
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 16.20669 19.5115 10.64556 15.60327 40.0529 16.04986 20.38826 66.84876 40.24454
Average Price (AVGPRICE) 143.32825 143.317 143.3225 143.31025 143.32025 143.04875 143.13975 142.91125 135.4195
Average True Range (ATR) 0.02193 0.0435 0.0965 0.17571 0.41136 1.27736 1.94543 3.54193 5.08821
Balance of Power (BOP) -0.11765 0.30612 -0.11111 0.51948 -0.58268 0.4 -0.28571 0.24948 0.65745
Chande Momentum Oscillator (CMO) 1.62162 10.42471 19.91952 42.17557 40.27244 -6.29832 17.51699 38.72072 69.66452
Commodity Channel Index (CCI) 140.89661 28.90963 -1.29032 70.5605 82.14823 2.04521 -21.64938 182.59165 123.0962
Directional Movement Index (DX) 14.51613 9.37653 54.55675 78.25216 63.80728 35.65595 13.44035 45.45186 83.72892
Double Exponential Moving Average (DEMA) 143.31443 143.32618 143.33527 143.38574 143.41003 142.50712 144.11131 141.1552 134.1666
Exponential Moving Average (EMA) 143.3135 143.31271 143.32193 143.24579 142.97229 143.04221 143.15157 137.0 120.81293
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 9.28042 80.76506 196.63044 199.93507 159.7216 -43.49636 198.60019 203.69194 201.67847
HT_TRENDLINE 143.32128 143.31711 143.26916 143.06293 142.62646 143.27484 140.71507 132.32157 113.32849
HT_TRENDMODE 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 143.32599 143.32218 143.32973 143.29585 143.35812 142.95252 144.01093 142.66071 134.56889
LINEARREG 143.31663 143.33686 143.31571 143.35289 143.49326 142.1458 143.62069 140.22931 135.99331
LINEARREG_ANGLE 0.02758 0.21281 -0.05478 0.94397 4.58243 -7.85212 4.12796 26.41899 66.82016
LINEARREG_INTERCEPT 143.31037 143.28857 143.32814 143.13869 142.45131 143.93863 142.68246 133.77069 105.63254
LINEARREG_SLOPE 0.00048 0.00371 -0.00096 0.01648 0.08015 -0.13791 0.07217 0.49682 2.33544
MEDPRICE 143.3305 143.3085 143.32 143.3105 143.3115 143.0285 143.1245 143.2845 134.739
MIDPOINT 143.3115 143.307 143.318 143.2225 142.798 142.7615 142.54 138.09 124.307
MIDPRICE 143.3115 143.3035 143.3225 143.1215 142.774 143.126 142.9885 137.6965 124.058
MINUS_DI 17.19062 13.98443 6.22694 3.89307 5.51911 26.15237 18.92225 11.10448 3.62703
MINUS_DM 0.045 0.067 0.084 0.096 0.282 4.689 5.004 5.535 2.446
Momentum (MOM) 0.0 0.041 -0.024 0.106 0.728 -1.232 -1.742 6.845 24.992
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 100.0 80.89974 76.33399 0.0 58.54034 73.17236 93.59253
Moving Average (MA) 143.3135 143.31271 143.32193 143.24579 142.97229 143.04221 143.15157 137.0 120.81293
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00236 -0.00807 0.07615 0.26126 0.33232 -0.13027 2.31381 5.75498 7.28197
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 433714.0 929783.0 3728449.0
PLUS_DI 23.02894 11.58674 21.17841 31.90879 24.97933 12.40454 24.79847 29.60993 40.95553
PLUS_DM 0.07 0.071 0.271 0.451 1.441 2.09 6.86 13.731 28.909
ROCR100 100.00209 100.01884 100.06912 100.30933 100.81118 99.61459 101.52543 106.39774 125.06368
Rate of Change (ROC) 0.00209 0.01884 0.06912 0.30933 0.81118 -0.38541 1.52543 6.39774 25.06368
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.000020 0.00019 0.00069 0.00309 0.00811 -0.00385 0.01525 0.06398 0.25064
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00002 1.00019 1.00069 1.00309 1.00811 0.99615 1.01525 1.06398 1.25064
Relative Strength Index (RSI) 50.81081 55.21236 59.95976 71.08779 70.13622 46.85084 58.7585 69.36036 84.83226
SUM 2006.389 2006.378 2006.507 2005.441 2001.612 2002.591 2004.122 1918.0 1691.381
Standard Deviation (SD) 0.01203 0.02001 0.0385 0.08796 0.36948 1.11812 0.93186 2.96434 9.95385
Stochastic (STOCH) 65.00961 58.07638 68.69029 36.25145 76.48847 89.67904 51.10491 86.75801 88.98981
Stochastic Fast (STOCHF) 68.88889 75.38462 73.0 38.31776 55.26316 91.02482 36.26374 83.62409 97.53163
Stochastic RSI (StochRSI) 85.35144 73.56641 30.81164 28.27102 51.94577 100.0 0.0 100.0 82.49214
Stop and Reverse (SAR) 143.306 143.284 143.349 143.249 143.462 142.276 140.349 140.078 139.391
TRIX 0.00051 0.00125 0.01307 0.0212 -0.04929 0.00997 0.1095 0.606 -0.08033
Time Series Forecast (TSF) 143.31711 143.34057 143.31476 143.36936 143.57341 142.00789 143.69286 140.72613 138.32876
Triangular Moving Average (TRIMA) 143.31054 143.31454 143.32554 143.25443 143.01805 142.71891 143.35243 136.18407 119.52029
Triple Exponential Moving Average (T3) 143.31773 143.31389 143.33685 143.21548 142.62067 143.21252 142.57113 136.16805 115.58916
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 143.31864 143.32994 143.32798 143.35801 143.38803 142.66473 143.64446 141.65342 136.05445
True Range (TRANGE) 0.017 0.049 0.054 0.077 0.127 0.605 5.551 3.351 8.676
Typical Price (TYPPRICE) 143.32867 143.31667 143.32067 143.317 143.305 143.08233 142.87033 143.175 136.14333
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 35.4637 93.09509 57.58547 65.5947 40.3829 75.6589 38.34666 44.63107 83.10686
Variance 0.00014 0.00040 0.00148 0.00774 0.13652 1.25019 0.86836 8.7873 99.07907
Weighted Close Price (WCLPRICE) 143.32775 143.32075 143.321 143.32025 143.30175 143.10925 142.74325 143.12025 136.8455
Weighted Moving Average (WMA) 143.31454 143.32076 143.31986 143.28149 143.14594 142.74341 143.30794 138.07644 125.87306
Williams Percent Range (WILLR) -25.45455 -17.58242 -50.17921 -19.38326 -12.35465 -48.84768 -60.75906 -13.95875 -1.43155

USDJPY การวิเคราะห์

USDJPY สกุลเงิน - USDJPY แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

USDJPY ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical USDJPY data selectable by date range and timeframe.

USDJPY ความผันผวน - USDJPY การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

USDJPY ความสัมพันธ์ - USDJPY การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

USDJPY รูปแบบ - USDJPY รูปแบบราคาตามเวลาจริง